Informacja o projekcie

Z radością i satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku rozpoczęła realizację projektu Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, którego głównym celem jest realizacja nowych kierunków studiów, programów wyrównawczych oraz zacieśnienie współpracy z pracodawcami. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast rozwój potencjału dydaktycznego uczelni, przy równoczesnym podniesieniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniom z potrzebami nowoczesnej gospodarki.

O PROJEKCIE

Projekt Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku realizowany jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.04.01.01-00-375/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej w dniu 17 grudnia 2009 r.

Tytuł projektu: Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
Nr konkursu: 2/POKL/4.1.1/2009
Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 4.4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku z samego założenia jest projektem rozwojowym, w którym założono konkretne działania mające wzmocnić potencjał dydaktyczny uczelni, ale przede wszystkim zwiększyć liczbę absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Działania rozwojowe stanowiące o wartości projektu odpowiadają na potrzeby i oczekiwania założonej grupy docelowej. Nasi beneficjenci ostateczni swoim udziałem w konkretnych zadaniach potwierdzają konieczność wdrażania działań rozwojowych na uczelni, na której podejmują, bądź podjęli kształcenie.
W naszym przekonaniu projekt bardzo mocno oddziałuje na obszary, w których istnieją jakiekolwiek braki, przełamuje istotne bariery w dostępie do kształcenia, które dla wielu uczestników projektu są kluczowe w podniesieniu swojej samooceny i zyskaniu odpowiednich kompetencji na rynku pracy. Ponadto uważamy, iż realizacja przedmiotowego projektu pozwoli nam, ale przede wszystkim naszym beneficjentom ostatecznym, wyartykułować oczekiwania, jakie stawiane są przed sektorem szkolnictwa wyższego, w którym rola uczelni wciąż ulega przekształceniom.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału dydaktycznego uczelni, przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych oraz ich silniejszym powiązaniom z potrzebami nowoczesnej gospodarki.
Celami szczegółowymi są:

  • podwyższenie kwalifikacji w dziedzinie matematyki i fizyki,
  • zorganizowanie 2 nowych kierunków studiów,
  • zacieśnienie współpracy z pracodawcami.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowić będzie 440 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i 200 absolwentów uczelni (320 kobiet i 320 mężczyzn).
Projekt realizować będzie politykę równych szans. Będzie dostępny w równym zakresie dla kobiet i mężczyzn. Ofertę dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Takie podejście do grupy uczestników jest zgodne z filarem Równości Szans Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów – ochrona środowiska.
  2. Przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów – kosmetologia.
  3. Programy wyrównawcze dla studentów z zakresu matematyki i fizyki.
  4. Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania.
  5. Organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców.
  6. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.